නිල් පාට අහසට
හඳ නාවා නම්,

ඒ හඳ වට කරන්
පුංචි තරු කැට
දිළිසුණේ නැති නම්,

පිපුණු මල් අග
පිණි බිඳක්
නැති උණා නම්,

හමන සුළඟේ
ඔය සුවඳ නොතිබුණා නම්,

සැනසිල්ලේ හුස්ම ගන්න තිබුණා මට…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s